Select your language

Administrative Structure

Chairman:
Very Rev. Protopresbyter Thomas Synodinos

Members:
Most Rev. Bartholomew, Metropolitan of Polyani and Kilkis
Rev. Protopresbyter Stamatios Skliris
Most Learned Mr Nikolaos Ghioles
Hon. Ms Aekaterini Kamilaki
Hon. Mr Stavros Mihalarias
Hon. Sotirios Varvoglis
Hon. Mr Eustratios Philippotis
Hon. Mr Gregorios Mavrommatis
Hon. Mr Christos Ghianniotis

Substitutes:
Hon. Athanassios Vourlis
Hon. Petros Vampoulis
Hon. Ioannis Andravidiotis

Secretary:
Very Rev. Archimandrite Athinagoras Soupourtzis
tel. no. 0030-210-7272985